65231ක් සාත්තර පාවිච්චි කරනවා. ඔයාගෙ යාලුවොන්ටත් එන්න කියන්න